주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Giới thiệu Về Yongsan

Các văn phòng của chính phủ

Thông tin hành chính

Thông tin chung

Điểm tham quan du lịch và du lịch

Tiện ích và công viên tập thể thao

Kinh nghiệm nước ngoài Du lịch

Tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, quý vị có thể tìm hiểu về tinh hoa của văn hóa Hàn Quốc, đã phát triển hơn 5.000 năm.

Nhà hát “Yong” do Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc điều hành biểu diễn các vở nhạc kịch.

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc là một tòa nhà sáu tầng, kiêu hãnh với quy mô diện tích là 1.322.264 m2 và có không gian đa dạng phong phú để giữ gìn tài sản văn hóa. Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc bảo tồn và trưng bày văn hóa truyền thống của Hàn Quốc và thực hiện công tác nghiên cứu chuyên sâu.

137, Seobinggo-ro, Yongsan-gu, Seoul

ĐT: 02-2077-9000

Trang web